Frozen Academy – Půdorys Společenství

Současný projekt Půdorys Společenství / Grounplan of Toghetherness je další spoluprací obou skupin zahájenou 6. 1. 2010 mezi Frozen Academy (FA) a Moorland Production. Projekt je zaměřen na tématizování tvůrčí, výtvarné komunikace mezi vzdálenými spolupracovníky.

Smyslem stejnojmenné prezentace, kterou připravili Aneta Soukupová a Josef Daněk je předvedení výsledků prvních tří etap projektu, které budou uzavřeny do konce dubna 2010 jakož i presentace studování na umělkyni Anety Soukupové.

Je zcela na místě primárně vysvětlit, co znamená Frozen Academy: neformální sdružení výtvarníků a teoretiků se „sídlem“ v Brně, Praze, Leedsu a francouzském Larroque. Nicméně pozadí celé situace, která vedla k založení FA, je mnohem zajímavější, než jen klišovité shrnutí, že „zde“ – nejen v Brně – vznikl nějaký spolek.

V průběhu první poloviny roku 2007 byla na brněnské FaVU na základě důvěrného dotazníku pozastavena činnost Ateliéru kresby, který od roku 2002 do roku 2007 vedl Josef Daněk. „Dodatečně byla záležitost legalizována.“

Vedoucí byl odvolán, prostor ateliéru „zkonfiskován“ a studenti/tky byli/ly „nuceně nasazeni“ – přesazeni do Ateliéru grafiky. Vedení fakulty tento proces kulantně nazvalo „mražením“, „hibernací“, „uspáváním“ a později též „konzervováním“.

Cílem diskuze nebylo rozebírat prapodivné důvody typu, „jak je možné, že si jedna z největších uměleckých vysokých škol dovolí zrušit ateliér kresby, když historicky byla kresebná zručnost základním kamenem pro další odvětví? Jakýkoliv malíř/ka musel/a přece především brilantně ovládat kresbu“; ale především představení zajímavého projektu, který vyvstal z této absurdní situace. Pro úplnost zmiňme, že pokud od umělecké instituce očekáváme, že bude respektovat bezvýhradně umělecké preference a talent, pak je i dnes stejně zarážející, že doposud nebyl Ateliér kresby akademicky nijak rozmražen či odškodněn. Netřeba dodávat, že studenti/ky kresby jsou tedy stále znevýhodněni a nuceni k výběru jiného ateliéru nebo instituce.

Postupme ale dál k Frozen Academy. Podle všech členů/ek Ateliéru kresby jedinou variantou odporu je cesta důsledné občanské poslušnosti, a proto se rozhodli/ly přistoupit na nápad se zmražením a iniciativně se sami ujali řízení tohoto procesu. S nadsázkou řečeno, Frozen Academy je dodnes kvalitně zamražována.

Je sympatické, že FA ale není aktivní tzv. jen na svém českém písečku, jak tomu někdy u jiných sdružení bývá, ale ochotně se druží i se zahraničím. Konkrétně skrze prof. Kennetha Gordon Haye s univerzitou v Leedsu, jejichž studenti/ky absolvovali/ly stáže v ateliérech brněnské FaVU. Díky tomuto spojení členové/ky FA rádi/dy cestují a navštěvují se na mnoha místech Evropy, čímž jejich setkávání a tvorba přirozeně absorbuje řadu inspirujících podnětů a vjemů. Kreativně vstupují do různých kulturně historických prostorů, ve kterých mnohdy nechávají otisk dočasný sebe sama nebo své tvorby.

Ačkoliv FA se ze své podstaty kriticky vymezuje k jakémukoliv autoritářskému řízení a sebemenšímu náznaku nadřazenosti nad někým dalším, je si plně vědoma toho, že i neformální zcela volné sdružení potřebuje někoho jako vedoucího: otce, matku, sestru, bratra atd. Guru FA je tedy Josef Daněk (taktéž Sférický lyžař nebo Poslední konstruktér), Aneta Soukupová, Trina Hyun Byun a Kenneth Gordon Hay. Zatím „čtverojediný guru“ společně s dalšími vytyčil pravidla, že nikoho nebudou ze svého sdružení vyřazovat nebo upřednostňovat. Jejich FA je otevřena jak umělcům, tak teoretikům a dalším, nicméně v současnosti prozatím nepřijímají další členy/ky z důvodu dosažení limitního počtu 32 lidí.

FA je příkladem další kreativní možnosti uměleckého vzdělávání a obohacení v té nejryzejší podobě.

Kdybychom hledali/ly myšlenkovou platformu, která je jim nejbližší, pak by to byly jednoznačně ideje dadaismu, dada hry atd. Ve své rovnosti nejen, že FA smazávají hranice mezi učitelem a studentem/kou, ale rovněž destabilizují koncept autorství jako umělecký akt jednoho člověka, jedné ruky. Umělci a umělkyně ve FA tvoří jednak zcela individuálně na základě svých osobních pohnutek a jednak se věnují kolektivnímu utváření a sdílení jednoho díla či myšlenky, kdy iniciátorem/kou prvního tahu je vždy někdo jiný.

FA od sebe neoddělují život, kýč, vtip, legraci… Do své tvorby se s chutí zapojují např. malého syna umělkyně Anety Soukupové. Ano, může to znít jako nepodstatný detail, ale není nezajímavé si uvědomit, že např. v minulosti vznikaly spolky především na bohémské struktuře bratrství, kde život v podobě nádobí, dětí, rodiny jako by vůbec neexistoval.

  • hledáme spojující body v kybernetickém prostoru
  • technologie používáme jako transfer něčeho někomu; nástroj pro osobní setkání
  • nehledáme něco nového, ale také si užíváme možnosti kybernetické pustiny
  • v naší hře se může podvádět
  • máme rádi poezii; „jen pro vás prošel jsem jarní louku…“
  • ženy a muži myjí nádobí před i po večeři
  • každý/dá si vybral/a své zvířátko
  • jsou spokojení na dně i na pyramidě
  • svá díla si neničí a ani navzájem si svá díla nepálí

„Alegorie myšlenky snášející se shůry v podobě lyžaře“:
Skokan-myšlenka startuje z říše idejí, získává rychlost na můstku nad řečníkovým čelem a míří rovnou k posluchači, aniž by se na své cestě zdržoval/a zbytečným pobýváním v hlavě kazatele.

Tak pravili/ly Michelangelo, Poslední konstruktér, Sférický lyžař Josef Daněk s Anetou Soukupovou…

Použité materiály: Ateliér kresby na FaVU v Brně [2007], Ústav makromolekulární chemie AV ČR.

Diskuze, kterou uspořádala umělkyně Lenka Vráblíková (FaVU VUT, Brno) v rámci svého diplomního projektu „Jak studovat na umělkyni? – Feministický akční výzkum“, se uskutečnila 29. 4. 2010 v Galerii Mladých – Brněnského kulturního centra.

Autorka textu: Michala Barnová

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *